Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve
Muntsewei 2
8853 XN Klooster-Lidlum
Tel.: 06 36 55 61 16
info@zorgboerderijkloosterhoeve.nl
KVK: 63410990 (Eenmanszaak)
 
Functionaris Gegevensbescherming: Jannie Faassen-Bossers
Te bereiken via: zie bovenstaand adres, telefoonnummer of e-mailadres
 
Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve verkrijgt persoonsgegevens van uw kind, diegene die u wettelijk vertegenwoordigd of uzelf. Het zijn gegevens die u bijvoorbeeld aan ons verstrekt via een gesprek, de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
 
Persoonsgegevens
Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Burgerlijke stand
 • BSN
 • Gezondheidsgegevens
 • Benaderen bij calamiteiten
 • NAW Ouders/wettelijke vertegenwoordiger
 • Telefoonnummer ouders/wettelijke vertegenwoordiger
 • E-mail adres ouders/wettelijke vertegenwoordiger
 • Geboortedatum ouders/wettelijke vertegenwoordiger

We verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals:
 • BSN
 • Gezondheidsgegevens
 • Risico’s m.b.t seksuele leve, stafrechtelijk verleden, alcohol, drugs, verslaving, suïcidaliteit, medicijngebruik of andere risico’s.
 • Genetische gegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze dienstverlening en/of website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van website bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders/wettelijke vertegenwoordigers.
Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve kan niet controleren of een website bezoeker ouder is dan 16 jaar.
Het recht van vergetelheid geldt, als u overtuigd bent dat gegevens zijn verzameld, via de website, over een minderjarige, zonder toestemming van ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Neem hiervoor contact met ons.
 
Doeleinden
Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, uit vitaal belang, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten; 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
 
 
Verstrekking aan derden
Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan medewerker(s) van het gebiedsteam, medewerker(s) van de hoofdaannemer, BEZINN of het SVB, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden en met hen is een verwerkersovereenkomst gesloten.
Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Daarnaast wordt er geen gebruikt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de bewaarplicht van zorggegevens (15 jaar).
 
Uw rechten
U heeft het recht om Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek, reageren we zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, dat u persoonlijk langs kunt komen.  
Indien in de persoonsgegevens onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
 
Ook kunt Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve verzoeken tot overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk of digitaal sturen naar:
Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve
t.a.v. Jannie Faassen-Bossers
Muntsewei 2
8853 XN Klooster-Lidlum
info@zorgboerderijkloosterhoeve.nl

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan en heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen.   
 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 juni 2018.
 
Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.